Familie Jost

Pedigree map of Michael Simon


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
9 individuals are missing birthplace map coordinates: Michael Simon, Mathias Simon, Elizabeth Boden, Nicolaus Simon, Maria Catherine Mertes, Matthias Simon, Katharina Seimetz, Mathias Mertes, Maria Magdalena Spanier.