Familie Jost

Pedigree map of Mathias Simon


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Mathias Simon, Nicolaus Simon, Maria Catherine Mertes, Matthias Simon, Katharina Seimetz, Mathias Mertes, Maria Magdalena Spanier, Johann Simon, Maria Hewer, Mathias Mertes, Magdalena Schramm.