Familie Jost

Pedigree map of Franz Jos. Simon


0 individuals displayed, out of the normal total of 15, from 4 generations.
11 individuals are missing birthplace map coordinates: Franz Jos. Simon, Mathias Simon, Gertrude Schmitz, Nicolaus Simon, Maria Catherine Mertes, Francis Schmitz, Anna Maria Lutes, Matthias Simon, Katharina Seimetz, Mathias Mertes, Maria Magdalena Spanier.